دروغ هایی که به من گفتند

 برای آن همه دروغ

که در قصه ها برای بچه هاگفتیم

یک معذرت بزرگ بدهکاریم

چرا که وقتی بزرگ شدند فهمیدند 

بزبز قندی

شکم هیچ گرگی را پاره نکرد

چه برسد به سالم در آمدن

شنگول و منگول

از شکم گرگ

 

/ 0 نظر / 20 بازدید