از زخم زانو تا زخم دل

امروز دانش آموزم پیشم و اومد و اشک در چشمانش حلقه زده بود . گفتم چیزی شده عزیزم ؟ اشکاشو پاک کرد و گفت :افتادم زمین و زانو یم  زخمی شده  .نوازش کردم و گفتم عزیزم نگران نباش . ارام تر تو حیاط مدرسه را ه برو .

بعد با خود گفتم کاش من هم کوچک می ماندم و زانوها م زخم می شد تا بزرگ بشی و دلت  را زخم کنند. .

/ 0 نظر / 23 بازدید